Skialpinizm - Regulamin - Skialpinizm - szkolenia skiturowe, kursy skiturowe, narciarstwo wysokogórskie, skialpinizm i szkolenia lawinowe, sklep skiturowy

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

/ SZKOLENIA > Ważne informacje
REGULAMIN 
Przed dokonaniem zakupu szkolenia organizowanego przez firmę Skialpinizm, każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym regulaminem. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Wykupienie szkolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Szkolenia organizowane są przez firmę Skialpinizm, a wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu z odpowiednimi kwalifikacjami. Firma Skialpinizm posiada odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia zajęć z narciarstwa skitourowego, wysokogórskiego i skialpinizmu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i innych terenów. Wszelkie dokumenty uprawniające do prowadzenia takiej działalności są do wglądu dla każdego uczestnika szkolenia.
2. Instruktorzy prowadzący szkolenie posiadają odpowiednie ubezpieczenie OC na czas trwania zajęć.
3. Rezerwacja szkolenia odbywa się zgodnie z wytycznymi jakie znajdują sie w zakładce Rezerwacja szkolenia
4. W trakcie rezerwacji szkolenia, uczestnik, opiekun prawny lub rodzic osoby niepełnoletniej zobowiązani są do przekazania prawdziwych informacji dotyczących umiejętności narciarskich jak również poziomu kondycji fizycznej uczestnika danego szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług prowadzonych przez firmę Skialpinizm. 
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta powinna być przedstawiona podczas rezerwacji szkolenia (załącznik nr 1załącznik nr 3).
6. Każdy uczestnik szkolenia po zapoznaniu się z regulaminem powinien podpisać i dostarczyć załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
7. Każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać ubezpieczenie NNW na czas uczestnictwa w szkoleniu, które będzie sprawdzane przed szkoleniem.
8. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania uczestnikom szkolenia odpowiednich wskazówek, jak również nakazów i zakazów, które stanowią o bezpieczeństwie podczas trwania zajęć.  Niestosowanie się do tych zaleceń będzie skutkowało przerwaniem szkolenia.
9. Uczestnik szkolenia w trakcie zajęć nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odużających. W przypadku, kiedy uczestnik zajęć będzie pod wpływem takich środków, instruktor może odmówić prowadzenia zajęć, a klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za szkolenie. 
10. Każdy uczestnik szkolenia powinien stawić się w miejscu zbiórki z wymaganym wyposażeniem.  Prowadzący nie odpowiada za prawidłowość działania sprzętu z którego korzysta uczestnik szkolenia jak również za szkody wynikłe podczas zajęć.
11. Plan szkolenia może ulec zmianie ze względu na warunki meteorologiczne i lawinowe panujące w terenie. Decyzja ta jest autonomiczną decyzją prowadzącego szkolenie.
12. Za rzeczy prywatne osób uczestniczących w szkoleniu, jak również szkody wynikłe podczas zajęć, firma Skialpinizm nie ponosi odpowiedzialności.
13. Każdy klient, który uczestniczy w zajęciach, wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie i publikowanie swojego wizerunku. Materiały te mogą zostać wykorzystane na naszej stronie internetowej, portalach społecznościowych czy materiałach promocyjnych dotyczących działalności szkoleniowej prowadzonej przez firmę Skialpinizm. Każdy klient ma prawo do ochrony swojego wizerunku i w przypadku braku takiej zgody należy przesłać stosowne oświadczenie podczas rezerwacji szkolenia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego